algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  KIE-coaching:

   

1) Algemeen  KIE-coaching is opgericht door Angela Bosstad-Vriend  gevestigd te Enkhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 6545628 KIE-coaching richt zich op het coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van  4 – 18 jaar, alsmede het organiseren van trainingen, lezingen en themabijeenkomsten.


2)  Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met KIE-coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

   

3) Observatie en verslag Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s)  van de cliënt bezoekt de Kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd.  Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door KIE-coaching opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd.   


4)  Coaching / begeleiding kinderen tot en met 16 jaar Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.   De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. KIE-coaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.   


5) Vertrouwelijkheid KIE-coaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies.   Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

   

6) Regels rond een afspraak voor kinderen Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouder de cliënt brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coachingssessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachingssessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.   Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken.


7) Verhindering Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.  Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.   Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon van KIE-coaching niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.


8)  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

a) De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen


b) Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.


c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.


9)  Tarieven De tarieven staan vermeld op de pagina “tarieven” van de website van KIE-

  coaching    (www.kie-coaching.nl) of zijn op te vragen bij KIE-coaching. Alle bedragen 

  zijn  inclusief 21% BTW.    Tariefswijzigingen  worden     

  minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.  Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de

  begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd 

  en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. KIE-coaching

   houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden

   gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.


10)  Betalingsvoorwaarden Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De ouders van de cliënt verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van  KIE-coaching.  Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt KIE- coaching een betalingsherinnering. Indien de ouders van de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is KIE-coaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €5,00 per nota, in rekening te brengen.  Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van KIE-coaching, is KIE-coaching genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.  Bij een betalingsachterstand is KIE-coaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

     

11) Aansprakelijkheid Het advies van KIE-coaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en  het resultaat te garanderen. KIE-is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door KIE-coaching, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van KIE-coaching. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van KIE-coaching.  Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt KIE-coaching aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.


12)  Toepasselijk recht en geschillen

a) Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.13)  Vindplaats en wijzigingen voorwaarden a) Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.kie-coaching.nl b) Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking
Kie-coaching- info@kie-coaching.nl- Houttuin 27 1602HC Enkhuizen. T:0630732633.